dinsdag, juni 25, 2024
spot_img

 

Algemene Voorwaarden 

INKJUNX – DirtyHippos B.V.

 1. In deze algemene voorwaarden hebben de gebruikte termen de navolgende betekenis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De besloten vennootschap DirtyHippos hierna te noemen: “DH”, met zetel te Lammerdries-winkelstraat 14a, 2250 Olen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer: 0695953323, als rechtstreekse en onrechtstreekse (mede)organisator van beurzen, congressen en/of evenementen, en (Rechtspersonen) en hun gemachtigde vertegenwoordigers die kunnen meewerken aan het organiseren van tentoonstellingen, conferenties en/of evenementen (hierna te noemen “evenementen”).
 3. Deelnemers: natuurlijke of rechtspersonen die zich aanmelden via het inschrijfformulier en/of een overeenkomst van deelname ondertekenen met de Directie VWS.
 4. Evenementenaccommodatie: de door DH ter beschikking gestelde locatie/gebouw waar het gehele evenement plaats zal vinden.

 

Artikel 1: Definities

 

In deze algemene voorwaarden hebben de gebruikte termen de navolgende betekenis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. De besloten vennootschap DirtyHippos hierna te noemen: “DH”, met zetel te Lammerdries-winkelstraat 14a, 2250 Olen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer: 0695953323, als rechtstreekse en onrechtstreekse (mede)organisator van beurzen en/of evenementen, en (Rechtspersonen) en hun gemachtigde vertegenwoordigers die kunnen meewerken aan het organiseren van beurzen, conferenties en/of evenementen (hierna te noemen “evenementen”).
 2. Algemene Voorwaarden: voorliggende algemene voorwaarden, die een compleet onderdeel vormen, zijn van toepassing op alle overeenkomsten van deelname, alsook op latere prestaties, alsook op de afname van aanvullende diensten en/of producten tussen DH en DH-deelnemers met betrekking tot ruimte van standbouw en inrichting van stand en alle daaruit afstammende producten en (facilitaire) diensten en/of andere zaken die van DH zijn afgenomen. Aanpassingen van de algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door DH zijn bevestigd. Eventuele algemene voorwaarden vanuit deelnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Inschrijver: ieder natuurlijk persoon die zich door middel van een aanmeldingsformulier als deelnemer aan het evenement heeft aangemeld, ongeacht deze aanmelding is of wordt geaccepteerd door DH. 
 4. Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die zich inschrijven via het deelnameformulier en/of een overeenkomst van inschrijving ondertekenen met DH.
 5. Evenement: een beurs, manifestaties, tentoonstelling en/of een ander evenement ter zake waarvan de deelnemingsovereenkomst is gesloten.
 6. Evenement accommodatie/locatie: De door DH ter beschikking gestelde locatie waar het gehele evenement plaats zal vinden.
 7. Offerte: Een schriftelijke offerte van DH voor een specifieke stand. DH is in zijn volledig recht om het aanbod op elk moment zonder bepaalde redenen in te trekken, zolang er geen deelname overeenkomst met de deelnemer is gesloten.
 8. Inschrijfformulier: het formulier/document, zowel online als offline waarmee de deelnemer de intentie heeft te willen deelnemen aan het evenement en verklaart alles te begrijpen en akkoord te gaan met het respecteren en toepassen van deze algemene voorwaarden. DH heeft het recht bij inschrijving van deelnemer af te wijzen op grond van meerdere factoren namelijk ruimtegebrek of eventueel zonder doorgeven van redenen.
 9. Deelnamebevestiging: bij inschrijving van een deelnemer zal DH elke deelnemer beoordelen en bij goedkeuring door DH zal deelnemer een schriftelijke bevestiging van de deelname ontvangen van DH.
 10. Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen partijen DH en de deelnemer die door ondertekening van de deelnemer of door de toezending van een deelnamebevestiging door DH ontstaat op basis van het door de deelnemer aan DH ingevulde inschrijfformulier.
 11. Deelnemingskosten: de totale kosten die de deelnemer aan DH verschuldigd is voor deelname aan het evenement, waaronder onder andere de voortvloeiende kosten van de standruimte, eventueel indien van toepassing de standbouw en/of standinrichting, reclame en alle overige daartoe behorende kosten kortom alle kosten die verbonden zijn aan de afgenomen diensten van DH.
 12. Standruimte: de oppervlakte die uitgedrukt wordt in vierkante meters waarmee de deelnemer aan het evenement zal deelnemen, evenementenaccommodatie, waarvan de locatie DH worden bepaald. Het bedrag wordt aan de hand van de vooropgestelde pakketten toegepast.
 13. Standinrichting: voorzieningen en/of diensten die door de deelnemer zijn besteld, ongeacht of deze daadwerkelijk zijn gebruikt voorbeeld tafels, stoelen, doek, …

Artikel 2: Inschrijving

 

 1. Voor er deel kan genomen worden aan een evenement moet er eerst een inschrijving plaatsvinden. Het inschrijven gebeurt door middel van een daarvoor bestemd inschrijfformulier (online/offline) of via een door DH aangeleverde deelnemingsovereenkomst.
 2. De inschrijver geeft zijn correcte gegevens door aan DH bij ondertekening van het inschrijfformulier, getekend door gemachtigde deelnemer.
 3. Mogelijke incorrecte of handtekening van onbevoegde personen zijn door voorgestelde overeenkomst tussen beide partijen een risico en zijn voor rekening van deelnemer/inschrijver en geeft geen enkele aanleiding om betalingsverplichtingen niet na te komen. 
 4. Alle bezorgde gegevens die toebehoren tot de deelnemers worden door DH in een daartoe voorbehouden administratie opgenomen. Door een inschrijving geeft de inschrijver DH de toestemming om de gegevens te gebruiken en op te slaan.
 5. De deelnamebevestiging zal enkel geldig zijn na acceptatie en bevestiging van DH waardoor de inschrijver vervolgens deelnemer van het evenement wordt. De officiële bevestiging wordt per mail of per brief meegedeeld via het opgegeven emailadres of adres.
 6. Inschrijvingen die door gebrek aan ruimte niet bevestigd kunnen worden, krijgen de optie om op een wachtlijst geplaatst te worden. 
 7. DH heeft het recht bij inschrijving van deelnemer af te wijzen zonder gegronde reden bv. faillissement, …
 8. DH zal bij afwijzing van deelnemer eventuele (voorschot-)betalingen rechtzetten en terug bezorgen aan niet deelnemende deelnemer. 
 9. Het respecteren van de termijn van inschrijving is vastgesteld en duidelijk vermeld aan deelnemers. Bij overschrijden van deadline van inschrijving zal DH bepalen of de inschrijving tijdig ingediend is en al dan niet bevestigd worden. 
 10. In geen enkel geval zal de deelnemer de bewering van mondelinge overeenkomst kunnen staven. 
 11. In geen enkel geval kan de deelnemer zijn inschrijving geldig maken door aan een derde partij over te dragen. De deelnemer is enkel na inschrijving/deelnemingsovereenkomst in recht om deel te nemen aan het evenement.
 12. In het geval dat de deelnemer na inschrijving voor het evenement wordt overgenomen door een derde partij, hetzij via eender welke vorm van overname dan ook, blijft de gesloten overeenkomst met DH van kracht, tenzij DH hier geen toestemming voor geeft. 
 13. De deelnemer verklaart kennis te hebben van alle gevolgen van de inschrijving die voortkomen vanuit de ondertekening van het inschrijfformulier. Mogelijke incorrecte of handtekening van onbevoegde personen zijn door voorgestelde overeenkomst tussen beide partijen een risico en zijn voor rekening van deelnemer/inschrijver en geeft geen enkele aanleiding om betalingsverplichtingen niet na te komen.

Artikel 3: Deelnemingsovereenkomst

 

 1. Het deelnemingsovereenkomst bevat dat DH een bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de deelnemer, mits deze voorafgaand aan het evenement de volledige betalingsverplichtingen heeft voldaan. Deze houden alle facturen betrekking hebbende op het evenement in. 
 2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de deelnemingsovereenkomst.
 3. Indien de deelnemingsovereenkomst wordt gesloten voor het gebruik van meerdere standruimten, is hetgeen in deze bepaalde algemene voorwaarden van toepassing op zowel elke individuele standruimte als op meerdere standruimten.
 4. Na het indienen van inschrijfformulier of deelname overeenkomst is het niet mogelijk dat deelnemer op eigen initiatief aanpassingen doorvoert. Deze worden als niet geldig bepaald. Aanpassingen dienen schriftelijk ingediend te worden aan DH. 
 5. De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de deelnemingsovereenkomst.
 6. Als na ondertekening duidelijk is dat deelnemer niet tekenbevoegd blijkt te zijn kan deelnemer geen beroep doen op nietig verklaren van de deelnameovereenkomst en wordt persoon vanuit persoonlijke titel verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor betalingsverplichtingen die vermeld staan in deelnameovereenkomst. 
 7. Bij het verlaten van de stand als deelnemer moet er een medewerker aanwezig zijn die beslissingsrechten heeft. De deelnemer is verantwoordelijk voor de door de deelnemer aangestelde verantwoordelijke medewerker en zijn beslissingen en acties ook als hier geen overeenkomst is vastgesteld. Elke beslissing, afname van zaken, bestellingen, …  van de aangestelde medewerker is volledig de verantwoordelijkheid van deelnemer en kan in geen enkel geval teniet gedaan worden. 

Artikel 4: Data, tijden en evenementenaccommodatie

 

 1. DH bepaald de periode, data en  locatie waar het evenement zal doorgaan, alsook de tijden voor opbouw en afbraak van het evenement. 
 2. DH kan door onvoorziene en bijzondere omstandigheden in geval van geen ander optie het concept, vermelde data en locatie van het evenement wijzigen. In dit geval is het niet mogelijk dat de deelnemer geleden schade en/of schadevergoeding kan eisen. 
 3. Wijzigingen bovenstaand artikel 4.2. geeft in geen enkele zin de deelnemer/inschrijver het recht om zijn inschrijving gedeeltelijk of volledig te annuleren.
 4. DH heeft het recht om het evenement te verplaatsen, ten gevolge van een verbod tot organisatie opgelegd door de overheid omwille van een epidemie of pandemie, mits volgende modaliteiten: 

 

 • Het nieuwe evenement zal plaatsvinden binnen de 8 maanden na de oorspronkelijk voorziene datum; 
 • De ORGANISATOR is in dit geval, ten gevolge van de annulatie van de BEURS op de geplande data, volgende vergoeding verschuldigd aan DH: 

Artikel 5: Indeling

 

 1. De deelnemer van het evenement heeft gedurende de overeengekomen periode recht op het gebruik van de standruimte zoals door DH in de deelnemingsovereenkomst is vooropgesteld.
 2. DH is in de mogelijkheid om voor de start van het evenement  de indeling van de beurs te herbekijken en te herpositioneren waardoor bepaalde vooropgestelde stand ruimtes kunnen wijzigen. Indien een herindeling zal plaatsvinden, zal DH alles wat in de mogelijkheden past de deelnemer een vergelijkbare oppervlakte (m²)van standruimte oppervlakte aanbieden.

 

 1. In het geval dat DH na herpositionering of na wijziging standruimte de deelnemer geen vergelijkbare standruimte in oppervlakte (m²) kan aanbieden, heeft de deelnemer het recht de deelnemingsovereenkomst te annuleren. De annulering moet via aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na wijzigingen bij herindeling standen gebeuren. Indien DH het aangetekend schrijven niet binnen 14 dagen heeft ontvangen, is er in geen enkel geval nog mogelijkheid tot annulering. 

Artikel 6: Betaling

 

 1. De betaling van alle kosten, zowel deelname als overige kosten dienen te gebeuren binnen de vooropgestelde vervaltermijn die op factuur vermeld staat. Bedragen die binnen 2 weken voor start van het evenement gefactureerd zijn, dienen op de dag van het ontvangen factuur te worden voldaan.
 2. Zodra de deelnemingsovereenkomst tussen DH en deelnemer is afgesloten is DH in de mogelijkheid om te factureren. De definitieve factuur kan voorafgegaan worden door een voorschotnota.
 3. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle aan DH verschuldigde kosten die eender welke manier verband houden met de deelnemingsovereenkomst, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de deelnemer of door derden, personen handelend in naam van de deelnemer.
 4. In geval van doorgeven van foutieve gegevens bv. fout factuuradres blijft de deelnemer aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met de deelnemingsovereenkomst. 
 5. Bij het niet nakomen van tijdige betalingen van het verschuldigd bedrag aan DH wordt de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering contractueel opeisbaar is. Incassokosten zijn voor rekening van de deelnemer, de buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op 15% van de hoofdsom.
 6. Bij het niet uitvoeren van deelnamekosten of andere verschuldigd bedrag aan DH voor de opbouw van het evenement is DH gerechtigd om de deelnemer de toegang/opbouw van het evenement te verbieden. Alsook moet de deelnemer het volledige bedrag van deelname en andere overeengekomen kosten voldoen zonder dat deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding, kosten en/of geleden schade in eender welke zin. 

Artikel 7: Annulering en ontbinding

 

 1. Een inschrijving en/of deelnemingsovereenkomst met daaruit voortvloeiende prestaties, als op de afname van aanvullende diensten en/of producten tussen DH en de deelnemer gerelateerd met de standruimte(n), standbouw en standinrichting en alle daaruit voortvloeiende producten en diensten en/of zaken van DH, kan niet eenzijdig door de inschrijver/deelnemer worden ingetrokken of gewijzigd, ongeacht of deze reeds is geaccepteerd door DH. 
 2. Indien een inschrijver/deelnemer wenst te annuleren of de bestaande inschrijving/deelneming wil wijzigen, wordt verwacht met schriftelijk aangetekend schrijven aan DH dienen te verzenden. DH kan een verzoek tot annulering of wijziging van de inschrijving/deelneming, zoals bovengenoemde inwilligen onder de voorwaarde dat door de inschrijver/deelnemer in ieder geval de navolgende annulering-/wijziging vergoeding wordt voldaan:

 • Bij annulering van 200 dagen tot 62 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 100% van de totale deelnemingskosten;
 • Bij annulering van 62 dagen tot 31 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 150% van de totale deelnemingskosten;
 • Bij annulering van 31 dagen tot 14 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 200% van de totale deelnemingskosten;
 • Bij annulering tot en met 14 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 250% van de totale deelnemingskosten.

 

 1. In het geval dat de deelnemer na totstandkoming van de inschrijving/deelnemingsovereenkomst surseance van betaling of een faillissement wordt aangevraagd, kan de deelnemingsovereenkomst door het enkele intreden van vorenstaande aanvraag door DH opgezegd worden en blijft de deelnemer de volledige deelnemingskosten verschuldigd, alsook overige gemaakte kosten, onverminderd het recht van DH tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
 2. In het geval dat DH na deelname overeenkomst gegronde redenen heeft dat deelnemer ernstige schade kan toebrengen aan DH, het evenement, andere deelnemers of andere partijen dan heeft DH te allen tijde het recht de deelname overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen. De deelnemer is de volledige deelnamekosten aan DH verschuldigd, onverminderd het recht van DH tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
 3. In het geval dat DH instemt met de schriftelijke annulering van de inschrijver/deelnemer dan is er geen enkele mogelijkheid tot recht dat de inschrijver/deelnemer bezit over stand en inrichting, … Eenmaal de annulering definitief en bevestigd is kan de deelnemer niet terugkomen op zijn besluit.
 4. Als de deelnemer/inschrijver DH schriftelijk op de hoogte brengt van annulering van deelname dan zal DH de desbetreffende procedure starten. DH kan na ontvangst van de annulering van de inschrijver/deelnemer een definitieve schriftelijke aangetekende bevestiging verzenden aan de inschrijver/deelnemer. 
 5. Na de definitieve schriftelijke aangetekende bevestiging heeft de inschrijver/deelnemer geen rechten meer inzake deelname van het evenement, tenzij de inschrijver/deelnemer binnen 7 kalenderdagen na de schriftelijke aangetekende bevestiging schriftelijk meedeelt dat hij conform de deelname overeenkomst toch wil blijven deelnemen aan het evenement. 
 6. DH zal om miscommunicatie te voorkomen de door de inschrijver/deelnemer gedane schriftelijke mededeling bevestigen. Elke mededelingen die later dan de 7 kalenderdagen na de schriftelijke aangetekende bevestiging plaatsvinden worden door DH niet behandeld en is de annulering definitief en kan de deelnemer in geen enkel geval deelnemen aan het evenement.  
 7. Annulering of wijziging op grond van dit artikel kan in geen enkel geval aanleiding zijn tot het vergoeden door DH van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de deelnemer.

Artikel 8: Gebruik standbouw en standinrichting van de standruimte

 

 1. De deelnemer is verplicht zijn standruimte op te bouwen,  in te richten en de afbouw ervan uit te voeren gedurende de vooropgestelde dagen en uren die  door DH aangegeven worden.
 2. Voor de aanvang van het evenement op een vooropgestelde datum beslist door DH dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor de standruimte(n) ter goedkeuring aan DH te worden voorgelegd. Na goedkeuring van DH mag er met de standbouw en/of standinrichting gestart worden. DH behoudt zich te allen tijde het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
 3. Voor de standbouw en standinrichting heeft DH het recht afwijkende voorschriften te geven.
 4. Op het beursplan dat opgemaakt wordt zal DH de beschikbaar gestelde standruimte(n) aangeven middels een bepaalde aanduiding dat voor alle partijen duidelijk is. De deelnemer is niet in de positie de markering te doen verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.
 5. Indien de standbouw en/of standinrichting van de standruimte van de deelnemer niet tijdig dus vóór het einde van de opbouwperiode klaar is, is DH gerechtigd om voor rekening en risico van de deelnemer de noodzakelijke maatregelen te treffen die zij hierin nodig achten.
 6. Gedurende het evenement is de deelnemer niet gerechtigd om in de standruimte(n) andere producten tentoon te stellen/verkopen dan de producten/diensten die vermeld zijn in de deelname overeenkomst.
 7. Het is uitgesloten dat de deelnemer de standruimte(n) geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de standruimte(n) te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de deelnemingsovereenkomst is omschreven.
 8. Het is niet toegestaan dat de deelnemer overlast veroorzaakt in de zin van schade en/of hinder veroorzaken in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van doorgangen, belemmering van lichtinval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm dan ook, nader ten beoordeling en beslissing van DH.
 9. De deelnemer is verplicht op vooropgestelde tijdstip het einde van afbouw te respecteren en de standruimte in de oorspronkelijke staat achter te laten. Indien dit niet wordt nageleefd dan is DH gerechtigd op kosten van de deelnemer de standenbouw/standinrichting te verwijderen of al dan niet te vernietigen. DH is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen. Eventuele beschadigingen aan zaken van DH en/of aan de evenementenaccommodatie zijn voor rekening en risico van de deelnemer.
 10. De deelnemer is verplicht de toegewezen standplaats te bezetten en fysiek aanwezig te zijn vanaf het startuur van evenement en voor de volledige duur hiervan. In geval van niet-naleving van deze verplichting is de deelnemer zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de verschuldigde bedragen en van de bijkomende bedragen aan DH verschuldigd zijn.

Artikel 11: Gebruik gegevens GDPR

 

 1. *Raadpleeg hier onze GDPR richtlijnen. 

https://inkjunx.com/privacyverklaring-eu/

Richtlijnenboek 

 

 1. De deelnemer ontvangt tijdig en voor aanvang van het evenement een richtlijnenhandboek waar nuttige informatie vermeld staat alsook (facilitaire-) producten die kunnen besteld worden. De hierin vermelde richtlijnen en voorwaarden dienen te allen tijde door de deelnemer te worden nageleefd en te worden opgevolgd en maken deel uit van de vooropgestelde algemene voorwaarden.

Artikel 13: Catering

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens het evenement uitsluitend voorbehouden aan de evenementenaccommodatie, door de evenementenaccommodatie ingeschakelde derden.
 2. Het is verboden voor de deelnemer om consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij na overeenkomst met DH en de na te komen voorwaarden door de evenementenaccommodatie of door de evenementenaccommodatie ingeschakelde derden.

 

Artikel 14: Transporteren van materiaal 

 

 1. Tijdens de openingstijden van het evenement is het door de deelnemer of enig ander persoon niet toegestaan om zaken aan en/of af te voeren.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk en dient zelf zorg te dragen voor het tijdig vervoeren van de nodige zaken voor deelname aan het evenement. DH neemt geen goederen van de deelnemer in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.
 3. Stockage vervoer niet tijdens beurs

Artikel 15: Schoonmaak en verwijderen van afval 

 

 1. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn standruimte, gedurende het volledige evenement, alsook na afloop van het evenement. Via het richtlijnenhandboek kunnen bepaalde schoonmaakactiviteiten mits betaling worden afgenomen.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor het afval en dient deze regels te respecteren. Naalden horen in daarvoor bestemd afvalbakje. De regels worden duidelijk vermeld in richtlijnenboek. 
 3. Bij het niet verwijderen van afval en het niet naleven van de schoonmaakregels is DH gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de deelnemer achtergelaten afval na afloop van het evenement bij deelnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. DH behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het contract tussen partijen, gaan deze niet over aan de klant. De levering van de goederen of de diensten in uitvoering van de overeenkomst houdt nooit overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk en in een schriftelijk document overeenkomen deze tegen meerprijs over te dragen.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande de goederen, de resultaten van de diensten en/of de creaties die worden ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, behoren tot de exclusieve eigendom van DH of derden.
 3. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendomsrecht van DH  of derden te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 4. De klant zal aanduidingen van DH of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 5. Het is de klant niet toegestaan de goederen, de resultaten van de diensten en/of de creaties die worden ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst te distribueren, te vermenigvuldigen, te reproduceren, te commercialiseren of aan derden beschikbaar te stellen op een wijze die indruist tegen de wettelijke bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten.
 6. Het is de klant niet toegestaan om de in het vorige artikel genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DH aan derden ter hand te stellen. (Dit geldt niet in het geval de klant een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de werkzaamheden door DH. De klant zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden, maakt zich sterk dat zij die verplichting zullen naleven, en vrijwaart DH voor elke inbreuk.)
 7. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van DH rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan DH gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
 8. DH heeft het recht om de geleverde of conceptuele producten en diensten te vermelden in reclame, mailings en ter referentie aan derden op te geven.
 9. DH heeft het recht om, tenzij expliciet anders afgesproken, om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website, aankondiging of titelrol.

Artikel 17: Aansprakelijkheid  en risico 

 1. Het is steeds de verantwoordelijkheid van de deelnemer ten opzichte van DH om de bepalingen van deze algemene voorwaarden, toepasselijke specifieke voorwaarden en/of alle andere reglementen na te leven.
 2. De deelnemer is aansprakelijk voor alle (indirecte) directe schade die DH lijdt door toedoen van de deelnemer, daaronder het niet , niet behoorlijk of niet tijdig voldoen aan deze algemene voorwaarden, toepasselijke specifieke voorwaarden en/of andere regels.
 3. De deelnemer vrijwaart DH hiervoor tegen iedere aanspraak van een derde dat zijn handelen of nalaten tegen DH kan worden ingeroepen.
 4. Het plaatsen van goederen (inclusief emballage) op het evenemententerrein is voor rekening en risico van de deelnemer. Deelnemers moeten een adequate verzekering afsluiten om aan het evenement deel te nemen en DH is niet verantwoordelijk voor een dergelijke verzekering.
 5. In geen enkel geval is DH aansprakelijk voor schade/incident/blessure bij plaatsen van tattoo/ piercing door deelnemer en/of medewerker van deelnemer. Deelnemer is hiervoor aansprakelijk en heeft hiervoor ook BA/verzekering in bezit.  
 6. Deelnemer is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen en gebruik van zijn product/dienst. DH kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor negatieve gevolgen van het gebruik van dienst/product van deelnemer, personeel van deelnemer, personen werkzaam voor of namens de deelnemer zoals irritaties, allergie en andere.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard dan ook. Dergelijke schade kan zijn ontstaan ​​door toedoen of nalaten van de deelnemer zelf, personeel  van deelnemer, personen werkzaam voor of namens de deelnemer en houders van aan de deelnemer of zijn bezoekers met verstrekte toegangsbewijs, dan wel op enigerlei wijze veroorzaakt door diens goederen, diensten en/of producten.
 8. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de vereiste licenties/ontheffingen en vergunningen te verkrijgen voor hun deelname en activiteiten die verband houden met het evenement, en om te voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot hun activiteiten.
 9. DH is niet aansprakelijk voor enige schade: indirecte schade, handelsverlies en schade veroorzaakt door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook, direct of indirect door de deelnemer, het deelnemende personeel, personen werkzaam voor of namens de deelnemer en personen die door deelnemer toegangsbewijs hebben ontvangen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het DH.
 10. DH is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect wordt geleden door de deelnemer, het personeel van de deelnemer, personen die voor of namens de deelnemer werken, en houders van tickets die zijn uitgegeven door de deelnemer of hun bezoekers. aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het niet tijdig of correct naleven van deze algemene voorwaarden en de daarin genoemde bepalingen.
 11. DH is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een niet nakoming van verplichtingen die ontstaan uit een overeenkomst tussen deelnemer en derde in verband met de deelname en levering van diensten. 
 12. In geen enkel geval zal DH mengen in geschillen tussen partijen waar DH zelf geen deel van uitmaakt bv. Geschillen tussen deelnemers onderling en/of deelnemer en klant. 

Artikel 18: Conversiebepaling en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechter geheel of gedeeltelijk onredelijk bezwarend wordt bevonden, wordt deze geacht te zijn omgezet in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking, wordt niet geacht onredelijk bezwarend te zijn.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechter als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt en lid 1 van dit artikel geen toepassing vindt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
 3. Indien een deelnemer eigen algemene of specifieke voorwaarden hanteert, kan hij uitdrukkelijk vermelden dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn op DH. DH behoudt zich het recht voor om algemene voorwaarden van wederpartij uitdrukkelijk van de hand te wijzen.
 4. DH is gemachtigd om schriftelijk met handtekening afwijkingen van de algemene voorwaarden te voldoen.
 5. DH behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de Deelnameovereenkomst te allen tijde te wijzigen. De deelnemers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen. Herziene Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door DH.
 6. Beslissing van DH indien de Algemene Voorwaarden niet zijn voorzien. 

ARTIKEL 19: Overige voorschriften en afwijkingen van de algemene voorwaarden

 

 1. DH behoudt zich het recht voor aanvullende veiligheidsvoorschriften/andere voorschriften uit te vaardigen om eventueel het evenement beter te laten verlopen. Ook evenementen accommodaties of overheden hebben het recht dergelijke voorschriften uit te vaardigen.
 2. Deelnemers zijn verplicht zich strikt te houden aan de aanvullende veiligheidsvoorschriften/andere voorschriften en alle door de evenementenaccommodatie uitgevaardigde voorschriften.
 3. Bij tegenstrijdigheden tussen de initiële algemene voorwaarden en die bijkomende voorschriften die DH gegeven heeft, vanuit eventlocatie of overheid zal DH bepalen welk voorschrift overheerst en dit moet door deelnemer opgevolgd en gerespecteerd worden. 

 

ARTIKEL 20: Reparatieclausule nietigheden

 

 1. Elke overeenkomst die tussen alle partijen gesloten zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij gerechtelijk anders is bepaald.
 2. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
 3. Als op enige bepaling in de opdracht of op een gedeelte van de opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

ARTIKEL 21: Toepasselijk recht en jurisdictie

 

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, levering van goederen en uitvoering van diensten van/door DH is enkel het Belgische recht van toepassing.
 2. Alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen – Afdeling Antwerpen.
 3. DH behoudt zich het recht voor te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement waar de klant zijn woonplaats of zetel heeft.